Privacy Statement

Privacyreglement Leven & Zorg

Leven & Zorg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens en op de website van Leven & Zorg

Welke gegegevens verzamelt Leven & Zorg

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer wij daar een reden voor hebben en daar een doel voor is. Zo worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer dit voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld een met u als client gesloten zorgovereenkomst of een met u als medewerker gesloten arbeidsovereenkomst) nodig is. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor zo ver wij dat op grond van de wet verplicht zijn (bijvoorbeeld als het gaat om de naleving van de belastingwetgeving). Voorts worden bepaalde (persoons-)gegevens verwerkt wanneer u hier uitdrukkelijk en vrijwillig toestemming voor verleent (bijvoorbeeld in het geval van kwaliteitsonderzoek). De door u gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking kunt u vervolgens altijd intrekken. Wilt u meer informatie over de (persoons-)gegevens die Leven & Zorg verzamelt dan kunt u contact opnemen met Leven & Zorg via:

Leven & Zorg
t.a.v. Coördinator Kwaliteit Derkinderenstraat 24
1062 DB Amsterdam info@levenenzorg.nl

Cliënten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Om aan onze zorgverlenende taak te kunnen voldoen, verwerkt Leven & Zorg ook de

  volgende bijzonder persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw gezondheid;
 • Type zorg
 • Indicatie (ten behoeve van de zorgverlening)
 • Medische en/of psychologische gegevens
 • Financiële gegevens;
 • Burgerservicenummer;

 

(Nieuwe) Medewerkers:

 • Curriculum Vitae
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV en motivatiebrief
 • Opleiding
 • Gegevens over functioneren en beoordelen

 

Website:

 • Gegevens over uw activiteit op onze website • IP-adres

 

Doel van de persoonsregistratie

Leven & Zorg zal geen gegevens in de persoonsregistratie opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

 • Een goede uitvoering van de zorg, hulp en dienstverlening die door de instelling wordt verleend;
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens

  zorgverzekeraar;

 • Een goede uitvoering van personeelsbeleid die door de instelling wordt uitgevoerd;
 • Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
 • Het naleven van wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) verplichtingen.

Verstrekking van uw gegevens

Verstrekking van cliëntgegevens binnen Leven & Zorg

Binnen Leven & Zorg worden cliëntgegevens aan diegenen verstrekt voor wie het voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. Dit zijn de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorg- en/of hulpverlening (bijvoorbeeld psychologen, verpleegkundigen of ambulant ondersteuners).

Verstrekking van medewerkergegevens binnen Leven & Zorg

Binnen Leven & Zorg worden medewerkergegevens aan diegenen verstrekt voor wie het voor hun taakuitoefening noodzakelijk verstrekt is. Dit zijn de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het functioneren van de medewerker (bijvoorbeeld uw manager en de functionaris voor personele zaken).

Verstrekking van gegevens van cliënten buiten Leven & Zorg

Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen en/of instanties buiten Leven & Zorg wanneer dit voor de uitvoering van de zorgovereenkomst nodig is en/of voor zo ver wij dat op grond van de wet verplicht zijn dan wel wanneer u ons uitdrukkelijk en vrijwillig toestemming voor verleent. Dit zijn de volgende personen en/of instanties;

 • Zorgverzekeraars, die bepaalde gegevens nodig hebben om de rekeningen voor uw behandeling te kunnen afhandelen;
 • personen die belast zijn met het innen van rekeningen en declaraties;
 • personen en instanties, wier taak het is de verleende zorg te controleren en te toetsen;
 • organen zoals CIZ, Zorgkantoor en het ministerie van VWS.

 

Verstrekking van gegevens van medewerkers buiten Leven & Zorg

Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen en/of instanties buiten Leven & Zorg wanneer dit voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst nodig is en/of voor zo ver wij dat op grond van de wet verplicht zijn (bijvoorbeeld voor de naleving van belastingwetgeving) dan wel wanneer u ons uitdrukkelijk en vrijwillig toestemming voor verleent. Door wettelijke verplichtingen kan Leven & Zorg zonder toestemming van de medewerker persoonsgegevens verstrekken aan;

 • Uitvoering- en uitkeringsinstanties;
 • Belastingdienst;
 • Zorgverzekeraars.

Geheimhoudingsplicht

Uit hoofde van hun beroep geldt voor hulpverleners het medisch beroepsgeheim (artikel 88, wet BIG). Andere medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn, maar niet vanwege hun eigen handelen een medisch beroepsgeheim hebben, hebben een van de hulpverlener afgeleid medisch beroepsgeheim. Voor zowel deze groep medewerkers, maar ook voor medewerkers die niet direct betrokken zijn bij de hulpverlening (bijvoorbeeld de functionaris personele zaken en ICT medewerkers) is de geheimhoudingsplicht door Leven & Zorg vastgelegd door middel van contractuele afspraken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Leven & Zorg neemt de beveiliging van uw persoongegevens uiterst serieus en neemt daarvoor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn er om misbruik, verlies, en ongeoorloofde toegang en openbaarmaking tegen te gaan in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Indien Leven & Zorg een externe dienstverlener inschakelt, wordt die dienstverlener zorgvuldig geselecteerd en dient deze passende maatregelen te hanteren ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wanneer er toch sprake is van een datalek (bijvoorbeeld bij de verstrekking van gegevens aan onbevoegde personen of verlies van persoongegevens, zonder back-up), treedt het protocol datalek in werking. Dit houdt in dat er onderzoek gedaan wordt naar:

 • de oorzaak van het datalek,
 • welke gegevens er zijn gelekt; en,
 • wordt er geinventariseerd wie er zijn betrokkenen bij het datalek.

Indien nodig wordt het datalek door de directie binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (conform onze wettelijke verplichtingen). Naar aanleiding van onze analyse worden er voor zover nodig passende maatregelen (waaronder beveiligingsmaatregelen) getroffen. Wilt u meer informatie over de de beveiliging van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met Leven & Zorg via bovenstaand (email) adres.

Bewaartermijnen

Leven & Zorg bewaart uw persoongegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn. De specifiek door ons gehanteerde bewaartermijn is afhankelijk van de (soort) persoonsgegevens. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn bedraagt in beginsel een jaar. Vernietiging blijft evenwel achterwege en worden wanneer en voorzolang redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor u, alsmede bewaring op grond van een wettelijke voorschrift vereist is of indien daarover met u overeenstemming bestaat. Wilt u meer informatie over de bewaartermijnen dan kunt u contact opnemen met Leven & Zorg via bovenstaand (email) adres.

Uw rechten

Volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid)

Wilt u gebruik maken van deze rechten dan kunt u schriftelijk contact opnemen met;

Leven & Zorg
t.a.v. Coördinator Kwaliteit Derkinderenstraat 24
1062 DB Amsterdam info@levenenzorg.nl

Cookies

Cookies zijn kleine (tijdelijke) eenvoudige en vooral schone tekstbestanden die op uw computer staan en het geeft een teken voor sites dat u bent aangemeld op internet. Als u onze website bezoekt via uw computer, tablet of mobiele telefoon komen er ook cookies op of bij. Ze blijven er en als u ze weigert dan werkt uw website, internet niet of niet goed genoeg. U kunt uw browser dusdanig instellen dat dit cookies blokkeert. Maar dan zal uw internet ongetwijfeld niet of veel minder werken. Met andere woorden, het is niet anders. Zonder cookies geen goed werkende (web)site. We moeten er mee zien te leven, maar wel op een goede manier.Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens die u via onze website heeft verstuurd, kunt u kijken op: http://levenenzorg.nl/cookie-statement/

Bezwaar

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot: Leven & Zorg, Derkinderenstraat 24, 1062 DB Amsterdam, via de email op; info@levenenzorg.nl of telefonisch; 020 – 820 8230

Indien dit voor u niet leidt tot een acceptabel resultaat, kunt u gebruik maken van een binnen de instelling functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling. Daarnaast willen wij u wijzen dat het ook mogelijk is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.